Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Usługi obejmują w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych w sprawach o przywrócenie do pracy i odszkodowanie
  • doradztwo i reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach roszczeń z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy i chorób zawodowych
  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i regulaminów
  • reprezentowaniu pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie opinii prawnych
  • reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS i sporządzenie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne