Prawo administracyjne i obrót nieruchomościami

Usługi kancelarii obejmują m.in.:

  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
  • przeprowadzenie analizy stanu prawnego nieruchomości, ksiąg wieczystych oraz rejestrów gruntów
  • reprezentowanie przed Sądami wieczystoksięgowymi
  • reprezentowanie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości
  • reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości
  • reprezentowanie w sprawach o wydanie nieruchomości
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących zbycia, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowych
  • doradztwo w sprawach koncesji, licencji i zezwoleń
  • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości