Masz prawo do adwokata

Często ostatnio pojawiającym się pytaniem jest pytanie o prawa osób zatrzymanych. Poniżej pozwalamy sobie udostępnić video spotu informującego o prawach jakie przysługują osobom zatrzymanym.
Pamiętajmy, iż każdy z nas ma prawo egzekwować swoje prawa niezależnie od tego czy jesteś kibicem, aktywistą czy protestującym w obronie (…) wyznawanych wartości.

Art. 244. KPK
(…)
§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy medycznej (…), a także wysłuchać go.


§ 3. Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym należy podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego tej czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w razie niemożności ustalenia tożsamości – jej rysopis oraz dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z podaniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy także wciągnąć do protokołu złożone przez zatrzymanego oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się zatrzymanemu.

W sytuacji zatrzymania masz prawo do:

  • natychmiastowej informacji o powodach i przyczynach zatrzymania
  • kontaktu z adwokatem
  • poinformowania osoby przez Ciebie wskazanej o zatrzymaniu

Istotne jest, iż poinformowanie zatrzymanego nie może ograniczać się wyłącznie do udzielenia mu lakonicznej informacji. Musi ono zawierać dane faktyczne wynikające ze zgromadzonych dowodów, a także podstawę prawną uzasadniającą zatrzymanie.