Wolność przemieszczania się – Poznaj Konstytucję RP

W świetle ostatnich wydarzeń w Polsce, zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie – „Czy mam prawo przemieszczać się?”, „Czy mam prawo uczestniczyć w zgromadzeniu?”. Odpowiedź na nurtujące pytania znajdują się w Konstytucji RP – poniżej zamieszczamy konkretne artykuły, które jasno określają nasze prawa.

Jakie wolności gwarantuje nam Konstytucja RP

W tle szerzącej się pandemii i rozterek moralnych pojawiają się równocześnie problemy prawne. Pozwalam sobie w tym miejscu na wskazanie tych przepisów Konstytucji RP, które wprost wskazują na prawo do przemieszczania się i wolność zgromadzeń. 

Art.  52.  [Wolność przemieszczania się]

1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.

Art.  57.  [Wolność zgromadzeń]

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.

Przypomnijmy też, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie, a wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

W kontekście ostatnich wydarzeń przytoczę także,  już cytowany wielokrotnie fragment zdania odrębnego do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Prof. Leon Kieresa: Rolą państwa uznającego podmiotowość człowieka jest pozostawienie decyzji w sytuacjach niejednoznacznych pod względem prawnym i konstytucyjnym i moralnym osobom, których decyzje te bezpośrednio dotyczą i które bezpośrednio będą doświadczać ich skutków – a także wspieranie ich w każdym wyborze. 

Pamiętaj że w sytuacji zatrzymania masz prawo do:

  • natychmiastowej informacji o powodach i przyczynach zatrzymania
  • kontaktu z adwokatem
  • poinformowania osoby przez Ciebie wskazanej o zatrzymaniu